Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TheorieGarantie.nl

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Theoriegarantie.nl is een produkt van Rijrecht Verkeersschool B.V.
1.2
Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheorieGarantie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.
1.3
Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin TheorieGarantie.nl zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die TheorieGarantie.nl aan de cursist levert.
1.4
CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs A en B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van TheorieGarantie.nl die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.
1.6
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met TheorieGarantie.nl
1.7
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.8
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie.
1.9
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheorieGarantie.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden TheorieGarantie.nl niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door TheorieGarantie.nl gedane aanbieding.
2.2
De door TheorieGarantie.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen TheorieGarantie.nl en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij TheorieGarantie.nl en TheorieGarantie.nl de inschrijving heeft geaccepteerd.
3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door TheorieGarantie.nl uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en TheorieGarantie.nl aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.
3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet meer kosteloos geannuleerd worden.  Na aanmelding en reservering van CBR examen kan Theoriegarantie.nl alleen 1x van datum en/of tijd wijzigen, op voorwaarde dat minimaal 1 week voor examendatum het examen wordt gewijzigd. Daarna staat het examen vast en brengen wij de examenkosten+administratie a € 50 euro in rekening.
3.4
Indien TheorieGarantie.nl nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop TheorieGarantie.nl begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door TheorieGarantie.nl en de cursist onderling afgesproken.
4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan TheorieGarantie.nl te melden, waarna TheorieGarantie.nl en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.
4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan TheorieGarantie.nl is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TheorieGarantie.nl. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is TheorieGarantie.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat TheorieGarantie.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2
Cursist dient zorg te dragen dat TheorieGarantie.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
5.3
Cursist zal de door TheorieGarantie.nl eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4

Examen kun je alleen doen bij CBR met een geldig identiteitsbewijs, zoals bijv. paspoort. Aanvraag of foto accepteert het CBR niet.
5.5
Eventuele schade aan de door TheorieGarantie.nl geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen TheorieGarantie.nl

6.1
TheorieGarantie.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.
6.2
De TheorieGarantie.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3
TheorieGarantie.nl is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van TheorieGarantie.nl aan de kant van de cursist is ontstaan en die de TheorieGarantie.nl aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door TheorieGarantie.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen TheorieGarantie.nl en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door TheorieGarantie.nl te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is TheorieGarantie.nl gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling kan via ideal plaatvinden gelijk bij aanmelden. Je kan ook kiezen voor de optie contant. Kies je cursus met examen dan is een vooruitbetaling van 50 euro vereist (Examen en administratiekosten). Het restant kan je op de dag contant of per pin betalen.
8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan TheorieGarantie.nl.
8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door TheorieGarantie.nl gemaakt indien TheorieGarantie.nl op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
8.5
TheorieGarantie.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met TheorieGarantie.nl voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van TheorieGarantie.nl;
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
8.6
Indien TheorieGarantie.nl overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan TheorieGarantie.nl verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.
8.7

ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN CURSUS en EXAMEN
1. Zelf examen ingeboekt, dan kan je nog wijzigen, zie voorwaarden van het CBR.
2.  Wil je dat wij examen inboeken dan kunnen wij alleen 1x van datum wijzigen.

Artikel 9 Overmacht

9.1
TheorieGarantie.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2
Indien TheorieGarantie.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is TheorieGarantie.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
TheorieGarantie.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van TheorieGarantie.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van TheorieGarantie.nl geen schadevergoeding ontvangen.
10.3
TheorieGarantie.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.
10.4
TheorieGarantie.nl in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door TheorieGarantie.nl geleverde zaken.
10.5
Indien TheorieGarantie.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TheorieGarantie.nl beperkt tot directe schade
10.6
De cursist vrijwaart TheorieGarantie.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij TheorieGarantie.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2
Cursist en TheorieGarantie.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Garantie

12.1
TheorieGarantie.nl verleent enkel garantie op de cursus indien  de cursist
• Op de aangegeven tijd aanwezig is;
• De volledige cursus volgt;
• Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
• De Nederlandse taal voldoende beheerst in woord en geschrift.(basisschool+middelbare school in Nederland gevolgd en afgemaakt)
Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is TheorieGarantie.nl bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.
12.2
Onder garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, een tweede keer de cursus mag volgen voor 50 Euro. Het CBR examen komt voor rekening van cursist en valt niet onder de garantie. Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 12.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 2 maanden na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen. Mocht een cursist die aanspraak doet op garantie niet 24 uur van te voren een cursus annuleert dan komt de garantie te vervallen.

Algemene voorwaarden MotorRijbewijs.nu

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
MotorRijbewijs.nu is een produkt van Rijrecht Verkeersschool B.V..
1.2
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Motorrijbewijs.nu een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een praktijk opleiding.
1.3
Praktijk opleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin MotorRijbewijs.nu zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR praktijk examen en overige praktijk opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die MotorRijbewijs.nu aan de cursist levert.
1.4
CBR praktijk examen: Het praktijk examen rijbewijs AVB en AVD waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Motorrijbewijs.nu die strekken tot het leveren van een praktijk opleiding.
1.6
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Motorrijbewijs.nu
1.7
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.8
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
1.9
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat MotorRijbewijs.nu deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden MotorRijbewijs.nu niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door MotorRijbewijs.nu gedane aanbieding.
2.2
De door MotorRijbewijs.nu gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen MotorRijbewijs.nu en cursist komt tot stand nadat de cursist het aanmeldformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij MotorRijbewijs.nu en MotorRijbewijs.nu de aanmelding heeft geaccepteerd.
3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door MotorijRijbewijs.nu uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en MotorRijbewijs.nu aanvangt met aanbieden van praktijk opleiding aan de cursist.
3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen eenmalig gewijzigd worden indien dit 1 week voor aanvang van de ingeplande data gebeurd.  In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.
3.4
Indien MotorRijbewijs.nu nog geen CBR praktijk examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang praktijk opleiding

4.1
De datum waarop MotorRijbewijs.nu begint met de tenuitvoerlegging van de praktijk opleiding wordt door MotorRijbewijs.nu en de cursist onderling afgesproken.
4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de praktijk opleiding dient de cursist dit aan MotorRijbewijs.nu te melden, waarna MotorRijbewijs.nu en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de praktijk opleiding volgt.
4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de praktijk opleiding zonder hiervan melding te maken aan MotorRijbewijs.nu is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan MotorRijbewijs.nu. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is MotorRijbewijs.nu gerechtigd de cursist de toegang tot deelname praktijk opleiding te weigeren, zonder dat MotorRijbewijs.nu daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2
Cursist dient zorg te dragen dat MotorRijbewijs.nu alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR praktijk examen aan te vragen.
5.3
Cursist zal de door MotorRijbewijs.nu eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
5.4
Eventuele schade aan de door MotorRijbewijs.nu geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen MotorRijbewijs.nu

6.1
MotorRijbewijs.nu verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de praktijk opleiding.
6.2
De MotorRijbewijs.nu zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3
MotorRijbewijs.nu is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van MotorRijbewijs.nu aan de kant van de cursist is ontstaan en die de MotorRijbewijs.nu aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door MotorRijbewijs.nu gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen MotorRijbewijs.nu en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door MotorRijbewijs.nu te gebruiken materialen, brandstof of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de praktijk opleiding is MotorRijbewijs.nu gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Examengarantie

Examengarantie houdt in dat er voor beide praktijkexamens, AVB en AVD een extra examen door ons beschikbaar wordt gesteld als de kandidaat de eerste keer zakt nadat hij/zij de aanbevolen lesuren heeft gevolgd. De examengarantie voor het AVD examen geldt alleen indien de cursist in het bezit is van een auto (B) rijbewijs. Eénmalig herexamen per onderdeel wordt door de rijschool betaald. Indien extra lessen (die buiten het pakket vallen) nodig zijn om het benodigde examen te kunnen behalen worden deze aan de cursist doorberekend. De examengarantie vervalt indien het aanbevolen pakket niet wordt gevolgd.

Artikel 9 Betaling

9.1
Betaling dient zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door MotorRijbewijs.nu te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de praktijk opleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan MotorRijbewijs.nu en wordt niet gecrediteerd.
9.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door MotorRijbewijs.nu gemaakt indien MotorRijbewijs.nu op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
9.5
MotorRijbewijs.nu kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met MotorRijbewijs.nu voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Motorrijbewijs.nu;
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
9.6
Indien MotorRijbewijs.nu overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan MotorRijbewijs.nu verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10 Overmacht

10.1
MotorRijbewijs.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2
Indien MotorRijbewijs.nu ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is MotorRijbewijs.nu gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1
MotorRijbewijs.nu is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van MotorRijbewijs.nu mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
11.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 11.1 dan zal cursist van MotorRijbewijs.nu geen schadevergoeding ontvangen.
11.3
MotorRijbewijs.nu kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR praktijk examen.
11.4
MotorRijbewijs.nu in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door MotorRijbewijs.nu geleverde zaken.
11.5
Indien MotorRijbewijs.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MotorRijbewijs.nu beperkt tot directe schade
11.6
De cursist vrijwaart MotorRijbewijs.nu tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij MotorRijbewijs.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2
Cursist en MotorRijbewijs.nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden BrommerRijbewijs.nu

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
BrommerRijbewijs.nu is een produkt van Rijrecht Verkeersschool B.V.
1.2
Cursist: de natuurlijke persoon die aan BrommerRijbewijs.nu een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een praktijk opleiding.
1.3
Praktijk opleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin BrommerRijbewijs.nu zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR praktijk examen en overige praktijk opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die BrommerRijbewijs.nu aan de cursist levert.
1.4
CBR praktijk examen: Het praktijk examen rijbewijs AM2 waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.5
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van BrommerRijbewijs.nu die strekken tot het leveren van een praktijk opleiding.
1.6
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met BrommerRijbewijs.nu
1.7
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.8
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
1.9
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat BrommerRijbewijs.nu deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden BrommerRijbewijs.nu niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door BrommerRijbewijs.nu gedane aanbieding.
2.2
De door BrommerRijbewijs.nu gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1
Een overeenkomst tussen BrommerRijbewijs.nu en cursist komt tot stand nadat de cursist het aanmeldformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij BrommerRijbewijs.nu en BrommerRijbewijs.nu de aanmelding heeft geaccepteerd.
3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door BrommerRijbewijs.nu uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en BrommerRijbewijs.nu aanvangt met aanbieden van praktijk opleiding aan de cursist.
3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen eenmalig gewijzigd worden indien dit 1 week voor aanvang van de ingeplande data gebeurd.  In alle andere gevallen blijft de overeenkomst gehandhaafd en is de cursist gehouden het volledige bedrag te voldoen. Een wijziging van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden.
3.4
Indien BrommerRijbewijs.nu nog geen CBR praktijk examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang praktijk opleiding

4.1
De datum waarop BrommerRijbewijs.nu begint met de tenuitvoerlegging van de praktijk opleiding wordt door BrommerRijbewijs.nu en de cursist onderling afgesproken.
4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de praktijk opleiding dient de cursist dit aan BrommerRijbewijs.nu te melden, minimaal 72 uur voor examendatum, waarna BrommerRijbewijs.nu en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de praktijk opleiding volgt.
4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de praktijk opleiding zonder hiervan melding te maken aan BrommerRijbewijs.nu is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan BrommerRijbewijs.nu. In dit geval komt cursist niet in aanmerking voor herkansing van de cursus waarin de garantie voorziet.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is BrommerRijbewijs.nu gerechtigd de cursist de toegang tot deelname praktijk opleiding te weigeren, zonder dat BrommerRijbewijs.nu daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2
Cursist dient zorg te dragen dat BrommerRijbewijs.nu alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR praktijk examen aan te vragen.
5.3
Cursist zal de door BrommerRijbewijs.nu eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
5.4
Eventuele schade aan de door BrommerRijbewijs.nu geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen BrommerRijbewijs.nu

6.1
BrommerRijbewijs.nu verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de praktijk opleiding.
6.2
De BrommerRijbewijs.nu zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3
BrommerRijbewijs.nu is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van BrommerRijbewijs.nu aan de kant van de cursist is ontstaan en die de BrommerRijbewijs.nu aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door BrommerRijbewijs.nu gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen BrommerRijbewijs.nu en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door BrommerRijbewijs.nu te gebruiken materialen, brandstof of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de praktijk opleiding is BrommerRijbewijs.nu gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt. Voor een foutieve prijsvermeldeing  in onze website zijn wij voorbehouden de prijs te corrigeren als het bedrag redelijkerwijs niet klopt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient zeven (7) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door BrommerRijbewijs.nu te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de praktijk opleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan BrommerRijbewijs.nu en wordt niet gecrediteerd.
8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door BrommerRijbewijs.nu gemaakt indien BrommerRijbewijs.nu op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
8.5
BrommerRijbewijs.nu kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met BrommerRijbewijs.nu voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van BrommerRijbewijs.nu;
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk, alsdan niet aangetekend, schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
8.6
Indien BrommerRijbewijs.nu overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan BrommerRijbewijs.nu verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
BrommerRijbewijs.nu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2
Indien BrommerRijbewijs.nu ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is BrommerRijbewijs.nu gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
BrommerRijbewijs.nu is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van BrommerRijbewijs.nu mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1 dan zal cursist van BrommerRijbewijs.nu geen schadevergoeding ontvangen.
10.3
BrommerRijbewijs.nu kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR praktijk examen.
10.4
BrommerRijbewijs.nu in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door BrommerRijbewijs.nu geleverde zaken.
10.5
Indien BrommerRijbewijs.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BrommerRijbewijs.nu beperkt tot directe schade
10.6
De cursist vrijwaart BrommerRijbewijs.nu tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij BrommerRijbewijs.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2
Cursist en BrommerRijbewijs.nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Examen Garantie

12.1
BrommerRijbewijs.nu verleent examengarantie indien de cursist
• Op de aangegeven tijd aanwezig is;
• De volledige cursus volgt;
• Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
• Geen lichamelijke handicap heeft
• Voor aanvang van de les het bedrag van € 50 contant kan betalen.
• Geldig ID bewijs bij zich heeft waardoor hij ook het examen kan doen.
Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is BrommerRijbewijs.nu bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.
12.2
Onder examen garantie wordt verstaan dat een cursist, bij niet slagen, een tweede keer het examen gratis mag volgen. Men minimaal 2 uur les van te voren afneemt tegen betaling van € 40,00 per uur. Om de garantie te genieten is het vereist dat cursist aan alle in artikel 12.1 genoemde voorwaarden voldoet. De garantie is geldig tot 1 maand na het afleggen van het eerste CBR examen. Hierna komt de garantie te vervallen. Dit examen gaan we inplannen voor je, hiervoor kan je dus niet inschrijven via website.
12.3
Zonder examen garantie kan je opnieuw bij ons weer een examen aanvragen. Omdat het een ‘her’examen betreft betaal je de losse prijs van examen en minimaal 2 uur les. Je kan natuurlijk ook weer voor een compleet pakket kiezen. ‘Her’ examen. gaan we apart inplannen. Pakketten kan je via site opnieuw aanmelden.