Rijrecht Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Rijrecht Verkeersschool B.V. (Rijrecht, wij, onze, ons). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij leggen in dit Privacy Statement uit hoe wij uw persoonsgegevens (kunnen) verwerken en wat uw rechten zijn.

Rijrecht is de verkeersschool van Utrecht en omgeving. Wij bieden theorie en praktijklessen voor Rijbewijs A, AM2, B, BE. 

U kunt bij ons deelnemen aan theorie en praktijklessen door bij ons een Rijrecht account aan te maken. U kunt uw Account aanmaken op onze website, via ISV Software BV  app (Rijles App) of wanneer u een van onze locaties bezoekt en hier uw gegevens achterlaat.

Wij zijn een innovatieve organisatie die voortdurend haar dienstverlening verbetert en uitbreidt. Bij het aanmaken en gebruiken van uw Account en wanneer u via ons aankopen doet, verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de Website. Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u vragen heeft over onze dienstverlening.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Rijrecht, gevestigd aan St.-Laurensdreef 26, 3565 AK in Utrecht is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden via de Website, de Rijles-app en overige diensten die wij aanbieden. U kunt ons telefonisch bereiken op +31648201120 en per e-mail via info@rijrecht.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de diensten waarvan u gebruik maakt en in welke hoedanigheid u onze diensten gebruikt.

Aanmaken en gebruik van een Account

Aanmelding: aanmaken Account.

 U kunt via de Website of door de Rijles App te downloaden en binnen deze omgeving een Account aan te maken. Bij het aanmaken van een Account verwerken wij in ieder geval uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: postcode, land, geboortedatum, geslacht en opgegeven wachtwoord.

Gebruik van het Account: verwerking bij aankoop van producten.

Wanneer u uw Account gebruikt bij de aankoop van producten verwerken wij de volgende gegevens: Rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, CBR machtiging.

Gebruik van het Account:

U kunt via onze Website en via de Rijles app een overzicht raadplegen van de door u verstrekte gegevens. Daarnaast kunt u het rooster raadplegen en uw lessen in plannen.

Gegevens die u aan ons verstrekt.

 Wanneer u onze Website bezoekt, ons een bericht stuurt of telefonisch contact met ons opneemt, kunt u ons persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld omdat u een vraag of verzoek hebt. Wij kunnen in dat verband uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens verwerken. Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens voor zover u die verstrekt bij uw vraag, verzoek of in het chat gesprek.

Persoonsgegevens gegenereerd door onze Website of via e-mails.

Wanneer u onze Website bezoekt worden bepaalde gegevens verwerkt en gegenereerd, zoals uw IP-adres, gegevens over surfgedrag, datum en tijd van uw bezoek en de manier waarop u door onze websites navigeert. Voor meer informatie over het plaatsen van cookies, kunt u ons Cookie Statement raadplegen. Als u een nieuwsbrief of commerciële e-mail van ons opent kunnen wij bijhouden wanneer u deze hebt geopend en op welke onderdelen u geklikt heeft.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Primair verwerken wij uw persoonsgegevens om u gebruik te kunnen laten maken van uw Account, met alle daarbij horende diensten en functionaliteiten, zoals het deelnemen aan ons cursuspakket. Meer in het bijzonder verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Administratie

 • Aanmaken en bijhouden van het Account.
 • Afhandeling van vragen en verzoeken.
 • Controle van het Account, check op volledigheid.
 • Machtigingen CBR

Dienstverlening

 • Aanbieden van het Account en de Website en de daarop beschikbare diensten en functionaliteiten.
 • Aanvragen van praktijkexamens
 • Het doen van gerichte aanbiedingen en het geven van suggesties en adviezen, toegespitst op de gebruikers van onze diensten.
 • Nakomen van de afspraken die wij met gebruikers van onze diensten hebben, uitvoeren van (dienstverlening) overeenkomsten.
 • Verbetering van onze dienstverlening, analyses maken om onze diensten te kunnen optimaliseren.

Compliance en veiligheid

 • Naleven en afdwingen van onze Algemene Voorwaarden.
 • Voorkomen en opsporen van illegale activiteiten, fraude en inbreuken op door ons genomen beveiligingsmaatregelen.
 • Naleven van wet- en regelgeving, juridische uitspraken en bevelen, beantwoorden aan verzoeken van overheden.
 • Afhandeling van claims en klachten.
 • Beschermen van onze activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen.

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.

Uitvoeren van de overeenkomst.

 Wanneer u een Account aanmaakt en een pakket afneemt gaat u met ons een overeenkomst aan. Wij bieden u een dienst aan, welke u aanvaardt en waarop onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Toestemming.

Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Voor zover wettelijk verplicht, vragen wij uw toestemming voor bepaalde direct marketing activiteiten. Ook kunnen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van cookies op onze Website. Wanneer u toestemming aan ons geeft, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking daarvan.

Gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang bij het beveiligen van onze systemen en het opsporen van onrechtmatigheden. Ons belang om onze eigendommen en systemen te beveiligen zal geen onevenredige inbreuk maken op uw rechten en vrijheden.

Profilering

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening zo veel mogelijk toe te spitsen op uw voorkeuren en om u informatie te tonen die voor u goed vindbaar is en relevant is. Wij kunnen daarvoor gebruikersprofielen opstellen. Dit kan ertoe leiden dat wij gebruikers verschillende informatie ter beschikking stellen.

Direct marketing

Wij bieden u de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere direct marketing berichten die afkomstig zijn van ons. Ook kunnen wij, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, berichten sturen over initiatieven van partners met wie wij samenwerken.

U kunt zich te allen tijde eenvoudig afmelden voor de berichten die wij u sturen, door gebruik te maken van de link in de e-mails of door in de omgeving van uw Account uw voorkeuren aan te passen.

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens op een need-to-know basis. Wij kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en in overeenstemming met de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met (beoogde) rechtsopvolgers of (beoogde) investeerders wanneer zij voornemens zijn om onze dienstverlening voort te zetten of hierin deel te nemen.

Wij maken gebruik van dienstverleners voor bijvoorbeeld het beheer van de Website, Rijles App en voor de hosting. Voor zover deze dienstverleners als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij afspraken vast in een verwerkingsovereenkomst.

Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, bevoegde autoriteiten en opsporingsinstanties.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Omdat wij gebruik kunnen maken van verwerkers die hun hoofdvestiging buiten de EER hebben, valt niet uit te sluiten dat wij direct of indirect persoonsgegevens delen met organisaties buiten de EER. Voor zover dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening, waaronder het gebruik van uw Account. Wanneer u uw Account niet langer wenst te gebruiken, kunnen wij uw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het einde van onze relatie bewaren, tenzij in een specifieke wet een afwijkende minimale bewaartermijn is voorgeschreven.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Wanneer u een Account heeft, kunt u uw gegevens eenvoudig inzien door in te loggen op uw Account, via onze Website of via de Rijles App. U kunt binnen de omgeving van uw Account bepaalde persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Wanneer dit niet mogelijk is of niet afdoende is, kunt u contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. U vindt onze contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement. Geef bij ieder verzoek duidelijk aan om welke gegevensverwerkingen het gaat. Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Klachten

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens bovenaan dit Privacy Statement. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Wij zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van onze dienstverlening en het aanbieden van innovatieve nieuwe diensten. Dit kan meebrengen dat wij iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden aan om dit regelmatig te raadplegen.